Gegevens ANBI Stichting Breder

2016

Naam

Stichting Breder

RISN nummer

851277469

KVK nummer

54369088

Adres

Postbus 479, 3770AL Barneveld.

Doelstelling

Stichting Breder heeft als doel, zoals beschreven in de statuten:

a.     Het begeleiden en het bieden van verzorging, verpleging en/of behandeling aan mensen van alle leeftijden die door een verstandelijke beperking, psychische omstandigheden of leeftijdsgerelateerde oorzaken tijdelijk of permanent behoefte hebben aan een beschermende leefsituaties, alsmede het bieden van begeleiding, verzorging en/of verpleging aan laatstbedoelde personen in de thuissituatie alsmede en hen die beschikken over een financiering van een gemeente of de Wet Langdurige Zorg in de ruimste zin van het woord;

b.     Het in stand houden en versterken van de vaardigheden die nodig zijn om de regie over het eigen leven, in relatie tot de omgeving, te kunnen houden of weer terug te vinden;

c.     Het tot stand brengen en versterken van sociale verbanden op buurt- en wijkniveau, ter vergroting van de betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en zo te stimuleren dat mensen zelf actief vorm geven aan de leefbaarheid

d.     Het activeren en stimuleren van mensen tot deelname aan activiteiten, cursussen en evenementen waarin ontmoeting, ontplooiing en maatschappelijke participatie centraal staan;

e.     De professionele inzet van sociaal- cultureel werkers en anderen, alsmede door de inzet van vrijwillige medewerkers, een en ander vanuit een integrale samenwerking tussen de onderscheiden disciplines;

f.      Het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleid

Zie beleidsplan [link]

Functies bestuurders

Voorzitter Raad van Bestuur- Arienne van Driel

 

De overige bestuurders (Raad van Toezicht) en de uitgekeerde vacatiegelden over voorgaand jaar zijn te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl met als zoekterm Stichting Breder.

De toezichthouders ontvangen vacatiegelden per vergadering onder de ANBI-norm en onder de “zorgbrede Governance Code”.

Beloningsbeleid, uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

De bestuurder van Stichting Breder heeft een arbeidscontract waarin de ‘Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg’ (van de NVTZ en NVZD) wordt gevolgd. Daarnaast geldt voor de bestuurder de ‘Zorgbrede Governance Code’ en de ‘Gedragscode voor de Goede Bestuurder’.

Voor al het personeel dat werkzaam is bij Stichting Breder geldt de CAO Gehandicaptenzorg.

Al deze gegevens worden jaarlijks gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl

Blijf op de hoogte

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Stichting Breder.