Algemene Voorwaarden Stichting Breder

1.     Definities

(Wat betekenen alle woorden in dit document?

Cliënt: dat is degene die zorg krijgt.
Zorgaanbieder: dit is Stichting Breder.
Zorgovereenkomst: dit is het contract tussen de cliënt en Stichting Breder waarin staat wat voor zorg hij/zij krijgt.
Zorg: dit is al het advies, de thuisbegeleiding, gesprekken, de naschoolse opvang, logeerweekend enz.
Tijdelijk verblijf: dit is zorg die de cliënt krijgt die niet bij de cliënt thuis is zoals logeerweekend.)

 • Cliënt: de persoon die een indicatie heeft  en zijn gezinssysteem en eventuele (wettelijke) vertegenwoordiger of gemachtigde rechtspersoon die zorg afneemt of af zal gaan nemen bij de zorgaanbieder.
 • Zorgaanbieder: Stichting Breder
 • Zorgovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder voor het leveren van zorg.
 • Zorg: onder zorg kan worden verstaan begeleiding, begeleiding groep, PPG, tijdelijk verblijf en verblijf.

 

2.      Toepasselijkheid

(In dit hoofdstuk staat dat alles wat in dit document staat geldt voor alle zorg die Stichting Breder biedt en dat het altijd geldt.)

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en zorgovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien de zorgaanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet meer van toepassing zijn of dat de zorgaanbieder het recht verliest om in andere gevallen de naleving van de voorwaarden te verlangen.

 

3.      Duur

(De cliënt krijgt zorg als het zorgcontract is ondertekend. Het contract geldt net zo lang totdat het weer opgezegd wordt door de cliënt of door Stichting Breder of zolang als de indicatie geldig is.)

 • De zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door beide partijen.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

4.     Beëindiging en opzegging

(De cliënt kan op elk moment het zorgcontract weer opzeggen. Dat moet via een brief met handtekening, en een maand van tevoren.
ls de cliënt geen recht meer heeft op zorg doordat de indicatie verlopen is, stopt het contract en de zorg direct.
Als de cliënt zich niet aan de afspraken die in dit document staan houdt, mag stichting Breder het contract opzeggenen dus de zorg stop zetten.)

 • Beëindiging van de zorgovereenkomst kan op ieder moment. Voor zowel de zorgaanbieder als de cliënt geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt schriftelijk.
 • De zorgovereenkomst eindigt per direct wanneer het recht op zorg van de cliënt vervalt of wanneer de cliënt komt te overlijden.
 • De zorgaanbieder behoudt zich het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, wanneer de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

5.     Zorgvuldigheid en uitgangspunten

(De medewerkers van Stichting Breder doen altijd hun best om de beste zorg te bieden. We willen de cliënt helpen om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen redden op het werk, op school, in de vrije tijd, in het gezin en in de familie.
We willen de cliënt met respect behandelen en geven de hulp bij de cliënt thuis of in de directe omgeving.)

 • Alle diensten die door de zorgaanbieder worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en is er op gericht de cliënt zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, de benodigde competenties en toekomstperspectief te laten ontwikkelen om op haar eigen niveau te kunnen functioneren in de maatschappij. De cliënt draagt te alle tijden zelf de verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • De zorgaanbieder behandelt de cliënt met respect en wil rekening houden met haar levensbeschouwing.
 • De zorgaanbieder zal zich ten opzichte van de cliënt meerzijdig partijdig opstellen.
 • De zorgaanbieder verricht de werkzaamheden in de directe leefomgeving van de cliënt, tenzij sprake is van tijdelijk verblijf.

 

6.     Kwaliteit

(De medewerkers van Stichting Breder zullen de cliënt de beste zorg geven, maar kunnen niet beloven dat alle doelen die de cliënt wilt bereiken ook gehaald worden. Het is ook belangrijk om goed mee te werken.
Voordat de zorg begint, krijgt de cliënt informatie over welke zorg hij krijgt, wat deze kost en wat we van hem verwachten en wat hij van ons kan verwachten.)

Regelmatig zal met je besproken worden hoe het gaat met de zorg die je krijgt en of je tevreden bent. Het begeleidingsplan wordt elk jaar besproken.

 • De cliënt zal de meest adequate begeleiding ontvangen waarbij cliënt en zorgaanbieder samen trachten de opgestelde doelen te verwezenlijken, zonder dit resultaat te garanderen. Hierbij uitgaande van de medewerking van de cliënt zoals genoemd onder punt 5.
 • Voor aanvang van de zorgovereenkomst zal aan de cliënt gedegen informatie verstrekt worden over de rechten en plichten van beide partijen, de vorm, de duur en inhoud van de te leveren zorg en de te verwachten kosten.
 • De te leveren zorg zal regelmatig worden geëvalueerd.
 • De zorgaanbieder is vrij om, zonder opgaaf van reden, een andere zorgverlener uit de organisatie de te leveren zorg te laten bieden. Hierbij wordt ten alle tijden rekening gehouden met het belang van de cliënt.

 

7.     Verplichtingen van de cliënt

(De cliënt is verplicht om alle informatie die belangrijk is voor ons om te weten, op tijd te geven. De cliënt zorgt er voor dat de informatie die hij geeft klopt.
Wij verwachten dat de cliënt de afspraken die we maken nakomt, en dat hij iets doet met de tips en adviezen die hij krijgt.)

 • De cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die de zorgaanbieder nodig heeft voor het correct uitvoeren van de zorgovereenkomst, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • De cliënt is verplicht de zorgaanbieder te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgaanbieder ter hand gestelde gegevens en bescheiden.
 • De zorgaanbieder verwacht dat de cliënt adviezen in alle redelijkheid opvolgt en gemaakte afspraken nakomt.

 

8.     Dossiervorming, geheimhouding en privacy

(We houden een dossier bij met informatie over de cliënt en de zorg die hij krijgt. Dit mag niet zomaar iedereen lezen. Alleen de mensen die het nodig hebben om goede zorg aan de cliënt te geven, mogen het lezen. Als anderen het willen lezen moet de cliënt toestemming geven.
De cliënt zelf mag de dingen over zichzelf altijd lezen.
Alles wat in het dossier staat is en blijft geheim, behalve als er hele ernstige dingen zijn, die wel bekend gemaakt moeten worden.)

 • De zorgaanbieder houdt op door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde zorg.
 • De informatie, verstrekt door de cliënt, wordt als vertrouwelijk behandeld. Hiervan wordt alleen gebruik gemaakt voor zover een goede uitvoering van de zorgovereenkomst dat vereist.
 • De cliënt heeft recht op inzage van de documentatie met betrekking tot haar zorgovereenkomst. Inzage of afschrift blijft achterwegen indien dit noodzakelijk is in verband met bescherming van de persoonlijke leefsfeer van anderen.
 • De zorgaanbieder verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Onder derden worden niet verstaan: degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgovereenkomst en de vertegenwoordiger van de cliënt, voor zover de verstrekking van de gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden en of taken.
 • De zorgaanbieder is tot geheimhouding verplicht tenzij ernstige misstanden tot spreken verplichten. Deze geheimhouding duurt ook voort na beëindiging van de met de cliënt gesloten zorgovereenkomst.
 • Na beëindiging van de zorgovereenkomst wordt de gevormde documentatie nog ten minste 5 jaar bewaard.

 

9.     Aansprakelijkheid

(Als de cliënt schade oploopt door de schuld van een medewerker van Stichting Breder, en wij zijn daar tegen verzekerd, dan vergoeden wij het. Als het niet onze schuld is, dan niet.
Een logeerweekend,  naschoolse opvang of een dagje weg is op eigen risico. Eventuele schade krijg je niet vergoed. Een cliënt gaat alleen mee als hij zelf zeker weet dat hij lichamelijk gezond genoeg is om mee te doen. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van ouders.)

 • De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor eventueel door de cliënt geleden schade is beperkt tot de schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van de zorgaanbieder. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de zorgverlener ertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering. Indien de schade wel het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van de zorgaanbieder, maar deze hier niet tegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken voor verzekerd had behoren te zijn, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van het consult, zoals omschreven staat in de factuur behorende bij het consult. Genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zorgaanbieder.
 • Deelname aan tijdelijk verblijf geschiedt op eigen risico. De zorgaanbieder is in dit geval nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de zorgverlener geleverde diensten. Door deel te nemen aan zorg op basis van tijdelijk verblijf verklaart de cliënt dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s) op grond waarvan de deelname niet verantwoord zou zijn.

 

10.  Tarieven en wijzigingen

(De zorg die de cliënt krijgt moet betaald worden van veelal het PGB. Het bedrag staat in de zorgovereenkomst die de cliënt getekend heeft. Bij dit bedrag komen nog de reiskosten en BTW. De kosten kunnen elk jaar veranderen.
Het kan ook zijn dat de cliënt heeft gekozen voor Zorg in Natura.
Als je een afspraak afzegt, doe dat dan 24 uur van tevoren, anders moet je de afspraak gewoon betalen.
Als een cliënt niet mee kan met het logeerweekend, moet je dat op tijd afzeggen. Doe je dat korter dan 4 weken van tevoren, dan moet je toch een deel van de kosten betalen.)

 • Voor de uitvoering van de overeengekomen zorg op basis van PGB is de cliënt het tarief verschuldigd zoals vastgesteld in de zorgovereenkomst. Dit bedrag is exclusief reiskosten en eventueel verschuldigde BTW.
 • De tarieven kunnen elk jaar worden gewijzigd.
 • Te leveren zorg, met uitzondering van het logeerweekend, die korter dan 24 uur tevoren is afgezegd, zullen in rekening gebracht worden.
 • Wanneer de cliënt, om welke reden ook, verhinderd is deel te nemen aan een besproken logeerweekend, dient de cliënt dit uiterlijk tot 5 weken voor aanvang van het weekend te melden. Daarna worden kosten in rekening gebracht, te weten: tot vier weken voor aanvang 25% van het totaalbedrag, tot drie weken voor aanvang 50% van het totaalbedrag, tot twee weken voor aanvang 75% van het totaalbedrag, tot één week voor aanvang 100% van het totaalbedrag.

 

11.  Betaling en facturatie

(Elke maand ontvangt de cliënt een rekening als de zorg van het OGB betaald wordt. Dit moet binnen 14 dagen betaald worden. Als dat niet gebeurt, krijg je een herinnering, dat kost extra geld.)

 • De cliënt ontvangt maandelijks een factuur met daarop het overzicht van de gemaakte kosten. De cliënt wordt geacht dit bedrag binnen 14 dagen te storten op het in de factuur vermelde rekeningnummer.
 • De zorgaanbieder verstuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waardoor de cliënt alsnog de gelegenheid heeft de factuur te betalen.
 • Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is de zorgaanbieder gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

 

12.  Klachten

(Als de cliënt vindt dat de zorg die hij krijgt niet klopt met wat er is afgesproken in de zorgovereenkomst, kan hij een brief aan de directeur van Stichting Breder schrijven. Er wordt dan samen met de directeur naar een oplossing gezocht.)

 • Eventuele klachten over de uitvoering van de zorgovereenkomst dienen direct nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de zorgaanbieder. Deze draagt zorg voor een zo snel en volledig mogelijke afhandeling.
 • De cliënt dient, daar waar de zorgaanbieder dit noodzakelijk acht, mee te werken aan bemiddeling door derden. Wanneer deze bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert kan de klacht worden ingediend bij de daartoe bevoegde instantie.
 • De procedure voor klachtmeldingen is in meer detail beschreven in een opvraagbaar protocol.

 

13.  Tot slot
 • Op elke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 • De gecursiveerde tekst tussen haakjes is bedoeld om de informatie uit dit document toegankelijk te maken voor de cliënten; aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst uit de artikelen zelf is bindend.