Publicatie gegevens als ANBI

2016

Als ANBI te publiceren

Gegevens

Naam instelling

Stichting Breder

KvK / RSIN -nummer

54369088 / 851277469

Adres Stichting Breder

Postbus 479, 3770 AL Barneveld;

Van Breugelplantsoen 1A, 3771 VM Barneveld

Doelstelling  Stichting Breder

De Stichting heeft als doel (uit artikel 2 van de oprichtingsakte van Stichting Breder):

"[...] a) het begeleiden en bieden van verzorging, verpleging en/of behandeling aan mensen van alle leeftijden die door een verstandelijke beperking, pyschische omstandigheden of leeftijdsgerelateerde oorzaken tijdelijk of permanent behoefte hebben aan een beschermende leefsituatie, alsmede het bieden van begeleiding, verzorging en/of verpleging aan laatstbedoelde personen in de thuissituatie alsmede aan hen die beschikken over een [beschikking], in de ruimste zin van het woord; b) het in stand houden en versterken van de vaardigheden van mensen die nodig zijn om de regie over het eigen leven, in relatie tot de omgeving, te kunnen houden of weer terug te vinden; c) het tot stand brengen en versterken van sociale verbanden op buurt- en wijkniveau, ter vergroting van de betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en zo te stimuleren dat mensen zelf actief vorm geven aan de leefbaarheid; d) het activeren en stimuleren van mensen tot deelname aan activiteiten, cursussen en evenementen waarin ontmoeting, ontploiing en maatschappelijke participatie centraal staan; e) de professionele inzet van sociaal-cultureel werkers en anderen, alsmede door de inzet van vrijwillege medewerkers, een en andere vanuit een integrale samenwerking tussen de onderscheiden disciplines; f) het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords. [...]

Hoofdlijnen beleidsplan

Zie document: Verkort Beleidsplan 2014

Naam en functie bestuurders

Arienne Versendaal: Voorzitter Raad van Bestuur

Bert van Veldhuizen, MBA: Voorzitter Raad van Toezicht

Dr. Elly Breedveld: Lid Raad van Toezicht

Hans van Dijk: Lid Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

De toezichthouders van Stichting Breder ontvangen vacatiegeld per vergadering onder de voor een ANBI gestelde norm. Verder is voor hen de "Zorgbrede Governance Code" van toepassing.

De bestuurder van Stichting Breder heeft een arbeidscontract met Stichting Breder dat de "Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg" (van de NVTZ en NVZD) volgt. Daarnaast geldt voor de bestuurder de "Zorgbrede Governance Code" en de "Gedragscode voor de Goede Bestuurder".

Voor al het personeel van Stichting Breder geldt als leidraad de CAO Gehandicaptenzorg.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten van Stichting Breder

Gedeponeerd bij https://www.jaarverslagenzorg.nl. Te vinden via de zoekmachine: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx door het invoeren van Instellingsnaam: Breder; Plaats: Barneveld

Financiële verantwoording

Gedeponeerd bij https://www.jaarverslagenzorg.nl. Te vinden via de zoekmachine: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx door het invoeren van Instellingsnaam: Breder; Plaats: Barneveld

Overige verantwoording

Conform wettelijke verplichting, te vinden via https://www.jaarverslagenzorg.nl

 

terug
vorige
volgende